تشریح توافق مالیاتی از سوی نایب رییس اول اتاق اصناف تهران  دربین بازاریان

ابراهیم درستی نایب رییس اول اتاق اصناف تهران به دنبال انجام توافق مالیاتی اتقا اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی کشور بعد از آنکه به عنوان عضو پارلمان اتاق اصناف ایران در اجلاس پنجم شرکت کرد وبه توضیحات وزیر امور اقتصادی ودارای گوش فرا داد با طیب خاطر بیشتری بعد از ظهر سه شنیه ۹۵/۲/۲۱در […]

IMG_6856ابراهیم درستی نایب رییس اول اتاق اصناف تهران به دنبال انجام توافق مالیاتی اتقا اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی کشور بعد از آنکه به عنوان عضو پارلمان اتاق اصناف ایران در اجلاس پنجم شرکت کرد وبه توضیحات وزیر امور اقتصادی ودارای گوش فرا داد با طیب خاطر بیشتری بعد از ظهر سه شنیه ۹۵/۲/۲۱در مسجد حضرت ابراهیم ع واقع در خیابان سی تیر  حضور یافت.

به گزار ش خبرنگارما در این مکان مقدس هزاران نفر از کسبه وبازار یاان تهران جمع شدند تا از جزییات توافق مالیاتی آگاه شوند.

ابراهیم درستی که نماینده امور مالیاتی اتاق اصناف تهران ومشاور مالیاتی رییس اتاق اصناف ایران هم است در جمع مردم ومتصدیان واحدهای صنفی جزییات توافق مالیاتی را تشریح کرد و گفت:این توافق در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‎های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند «ج »ماده ۹۵ ق.م.م صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: بنا به اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیات‎های مستقیم، به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوطه تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.IMG_6792

الف- شرایط توافق

۱-  مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR    بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه به صورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و پرداخت آن

۲-  میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل به میزان مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳ تعیین می گردد. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است ( به استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد ۱۳۹۳ به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها با رعایت درصد رشد موضوع بند ۵ دستورالعمل ۵۰۵/۹۴/۲۰۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

۳-  مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۳ تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند، در آمد مشمول مالیات عملکرد ۱۳۹۴ آنها با ۲۰ درصد افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال ۱۳۹۳ تعیین می گردد.

۴-  مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۵ برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد، مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیرماه پرداخت نمایند، برگ مالیات قطعی آنها تا ۱۵/۶/۱۳۹۴ صادر خواهد شد. آن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود به صورت مالیات متعلق طی چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری اقدام نمایند.

۵-  هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از ۵ درصد با مالیات مورد توافق باشد، مالیات ما به التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج- سایر موارد:

۶-  هر گاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور ( برای سایر پرونده ها ) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۷-  در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۸-  مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات‏های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال ۱۳۹۴ قرار گیرد.IMG_6850

۹-  مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره دراجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی) شده اند، در صورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال ۱۳۹۴ با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای ۲ و ۳ این دستورالعمل بدون اعمال معافیت، محاسبه و مشمول توافق می باشد.

۱۰-  مودیانی که در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود.

۱۱-  جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رئیس اتحادیه ذیربط و مدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می گردد تا به رفع مشکلات و موانع اجرایی احتمالی اقدام گردد.

با پایان یافتن اظهارات ابراهیم درستی در حالی که مردم از این توافق راضی بودند با دست زدن وفرستادن صلوات از ابرهیم درستی نایب رییس اول اتاق اصناف تهران وهیات رییسه به خاطر این توافق تقدیر وتشکر کردند. IMG_6792 IMG_6817  IMG_6799

پاسخی بگذارید