ابوالفضل رجب زاده رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران
تاریخ: ۱۱:۰۵ :: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
جلوگیری از فعالیت استارت آپ های بدون مجوز از سوی دولت ضروری است

رئیس اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تهران در وصف هیات مدیره های اتحادیه متبوع خود از ابتدای تاسیس تا کنون اظهار داشت،  در سال ۱۳۳۲ تاسیس گردیه است اعضاء هیات مدیره های اتحادیه از تاریخ تاسیس تا امروز هر چهار سال یک بار انتخاب می گردندو چنانچه برخی از اعضاء دوره های طولانی تری در […]

رئیس اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تهران در وصف هیات مدیره های اتحادیه متبوع خود از ابتدای تاسیس تا کنون اظهار داشت،  در سال ۱۳۳۲ تاسیس گردیه است اعضاء هیات مدیره های اتحادیه از تاریخ تاسیس تا امروز هر چهار سال یک بار انتخاب می گردندو چنانچه برخی از اعضاء دوره های طولانی تری در مصدر امور بوده اند بلحاظ انتخاب های مجدد آنان از سوی اعضاء صنف بوده است؛ از بدو تاسیس از سال ۱۳۳۲ اتحادیه تحت عنوان اتحادیه صنف لباسشویی و رنگرز تهران و حومه شروع به فعالیت نموده است که به ترتیب ۱-علی کلینی رئیس۲-اسکندر ارجاء خشکشوئی چارلی معاون ۳-یعقوب تربتی خشکشویی دانمارک منشی و خزانه دار۴-شکراله توکلی بازرس انتخاب شدند و تا سال ۱۳۳۷ خدمت می کردند و از سال ۱۳۳۷ با انتخابات جدید به ترتیب ۱-سید جواد میر فخرایی رئیس ۲- عباس قزلباش معاون اول۳-غلامحسین ایرانی بازرس۴-علی شیبانی عضو هیات مدیره۵-عباس گرامی نژاد عضو هیات مدیره۶-قاسم ضیاء قزوینی عضو هیات مدیره۷-محمد کاشی عضو هیات مدیره۸-محمد غلامی باویل بازرس انتخاب شده و تا سال ۱۳۴۶ خدمت کردند از سال ۱۳۴۶ هیات مدیره عزل شدند و آقای علی باوفا رئیس اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش از طرف شورای عالی اصناف سرپرست اتحادیه تا پایان سال ۱۳۴۷ گردیدند سپس در سال ۱۳۴۸ از طریق شورای عالی اصناف سرپرست انتصابی کناره گیری نمود و ۵ نفراز اعضاء قدیمی بنام آقایان؛ ابوالقاسم غفاری اسد آبادی سرپرست موقت ۲-علی شیبانی معاون اجرائی ۳-قاسم ضیاء منشی۴-احمد خزایی خزانه دار۵-مهربان روزبهی بازرس که تا نیمه سال ۱۳۵۰ فعالیت داشتندآنگاه در سال ۱۳۵۰ با انتخابات جدیدآقایان؛۱-محمد قلی بیگی سمنانی رئیس۲-منصور بنونی معاون اول۳-جلال وثوقی معاون دوم ۴-آندرانیک آوانسیان خزانه دارو عضو هیات مدیره۵-اجمد خلیلی منشی۶-محمد براتعلی و محمد کاشی بازرس۷-هادی بیابانی عضو هیات مدیره ۸-جمشید جباری عضو هیات مدیره تا نیمه سال ۱۳۵۸ فعالیت داشتند،در ادامه مدیریت اتحادیه بنا هب حکمی از سوی کمیته امور صنفی آقایان فضل اله صمدی زاده و یداله اسدی شرقی به صورت انتصابی اموراتحادیه را تا نیمه سال ۱۳۶۲ عهده دار شدند و در نیمه سال ۱۳۶۲ انتخابات صنف انجام گردید که آقایان محمد جمشیدیان رئیس –سیف علی ربیعی معاون –محمد یوسف حاجی سلیمانی خزانه دار-حسین رنجبر بازرس – عباس احمدی جزئی منیشی-علی اصغر سلیمیزاده و حسین ذاکریان عضو هیات مدیرهبه مدت ۷ سال تا سال ۱۳۶۹ در این سمت باقی ماندند، در سال ۱۳۶۹ با انتخابات جدید آقایان حسین ذاکریان رئیس –علی عباس صالحی معاون اول-صمد آقامحمدی آمغانی معاون دوم –سیف علی ربیعی خزانه دار-احمد خلیلی منشی –حسین رنجبر بازرس –عبداله کندی بازرس بودند که البته پس از مدتی علی ربیعی از هیات مدیره استعفاء و آقای جانعلی رضایی عضو علی البدل جایگزین شد که نامبرده در سال ۱۳۷۲ فوت و علی البدل دوم آقای علی سعیدی تا پایان نیمه سال ۱۳۷۳جایگزین شد. همچنین در نیمه سال ۱۳۷۳ با انتخابات جدید آقایان؛ یداله اسدی شرقی رئیس –علی سعیدی معاون-عباس احمدی جزنی خزانه دار-عبداله کندی بازرس-صمد آقا محمدی آمغانی منشی که برای مدت ۴ سال انتخاب و تا سال۱۳۷۸ فعالیت داشتندهمچنین در سال ۱۳۷۸ با انتخابات آقایان؛ یداله اسدی شرقی رئیس –علی سعیدی معاون-عباس احمدی جزئی خزانه دار-عبداله کندی بازرس –رضا رشیدی منشی به عضویت هیات  مدیره اتحادیه در آمدند که به فوت مرحوم عبداله کندی عضو علی البدل آقای ناصر تربتی جایگزین نامبرده گردید و با انتخابات سال ۱۳۸۱ نیز به ترتیب آقایان یداله اسدی شرقی رئیس-علی سعیدی معاون-محسن میر شفیعی خزانه دار-اسماعیلبیمرض منشی-غلامرضا رضایی بازرس به عضویت هیات مدیره اتحادیه انتخاب گردیدند که با تفکیک و جدا شدن منطقه شمرانات از تهران جدا شده و اعضاء منتقل شدند و علی سعیدی از هیات مدیره اتحادیه جدا شد و محسن شفیعی به عنوان معاون و خزانه دار منصوب گردید که تا سال ۱۳۸۶ هیات مدیره منتخب فعالیت داشت لذا از نیمه سال ۱۳۸۶ با انجام انتخابات جدید به ترتیب آقایان؛ یداله اسدی شرقی رئیس –محسن میرشفیعی معاون-محمد تقی زادهخزانه دار –غلامرضا رضایی بازرس و محمد اسماعیل بیمرض منشی در هیات مدیره انتخاب شدند که پس از مدتی یداله اسدی شرقی از ریاست اتحادیه کناره گرفت و آقای ناصر تربتی که عضو علی البدل بود وارد هیات مدیره شد و از ابتدای سال ۱۳۸۷ با هیات مدیره جدید بنام های غلامرضا رضایی رئیس –محمد اسماعیل بیمرضمعاون-ناصر تربتی خزانه دار –محمد تقی زاده بازرس و محسن شفیعی منشی هیات مدیره شدند و تا سال ۱۳۹۰ خدمت کردند؛ با انتخابات اتحادیه به تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ هیات مدیره به ترتیب ؛ ابوالفضل رجب زاده رئیس –محمد اسماعیل بیمرض معاون-غلامرضا رضالیی خزانه دار-محمد تقی زاده بازرس و ناصر تربتی منشی انتخاب و شروع به فعالیت کردند، در حال حاضر با انتخابات جدید در تاریخ۶/۱۰/۱۳۹۴ هیات مدیره بخ ترتیب آقایان؛ ابوالفضل دجب زاده رئیس –محمد اسناعیل بیمرض نایب رئیس اول- محمد تقی زاده نایب رئیس –علی عباس صالحی خزانه دار- علی آقازاده منشی  و جواد وثوقی بازرس اتحادیه ستند و به خدمت گذاری مشغول می باشند.

ابوالفضل رجب زاده در ادامه با اشاره به رسته های فعال در اتحادیه بیان داشت: اتحادیه در حال حاضر در ۵ رسته به اعضاء خود پروانه کسب می دهد که عبارتند از ۱-خشکشویی۲-لباسشویی۳-اتوکشی۴-سفید شویی۵-تکه شویی ، اتحادیه اکنون دارای ۹۷۰ عضو با پروانه کسب است.

رجب زاده از مشکلات اتحادیه را گرانی مواد اولیه خواند و افزود: مواد اولیه شوینده مهمترین نقش را ادامه حیات این اتحادیه را دارد که در حال حاضر با کمبود شدید و گرانی مواجه هستیم همین موضوع منجر به گران شدن خدمات می شود که این نیز منجر به کم شدن مشتری می گردد و مخارج واحد صنفی را بالا می برد ، واحد صنفی که از صبح تا شب باز است اما مشتری ندارد ولی از آن سو حاملهای انرژی هر روز گران تر می شود و مادامی که این گونه با افراد رفتار شود ما درجا می زنیم و درآمدمان کفاف خرج روزانه را در نمی آورد دولت با کمی بررسی می تواند برای صنوفی که این شرایط را دارند ملاحظاتی تدبیر کند که بتوانند به حیات خود ادامه بدهند ،همچنین سازمان امور مالیاتی نیز به دلبخواه خود و کاملاً سلیقه ای از واحدها مبادرت به اخذ مالیات می کند  صنوف بی درآمد چگونه مالیات زیاد بدهند که این ظلمی است مضاعف.

وی با اشاره به وجود استارتاپهای غیر قانونی گفت: استارت آپ هایی که تحت نظارت اتحادیه فعالیت کنند کاملاً زیز نظر قانون هستند و در صورت تخلف قطعاً اتحادیه با آنها برخورد خواهد کرد اما استارت آپ هایی که غیر قانونی فعال هستند ، بدون تعهد عمل نموده و چون جایگاه ندارند براحتی از خود سلب مسئولیت کرده و مشتری با زیان مواجه شده و پشتیبانی ندارد، این استارت آپ ها به جهت اینکه با تبلیغ مبادرت به اعلام قیمت های نازل می کنند و مکانشان دور از شهر بدون اجاره بهاء و مواد ضد عفونی و عدم رعایت کوچکترین موارد بهداشتی، از لباسشویی هایی استفاده می کنند که همه لباسهای عفونی و غیر عفونی را یکجا با یکدیگر شستشو می دهد به راحتی آلودگی ها پخش و منجر به بیماری می گردد اینجا دولت بایستی با نظارت، این افراد را به اخذ پروانه کسب راهنمایی نماید ، اتحادیه قدرت اجرائی ندارد وگرنه بخوبی می تواند شناسایی کند اما به دلیل فوق نمی تواند آنها را اجبار به اخذ پروانه نماید ، بنابراین هم مردم و هم اتحادیه متضرر می شوند لذاجلوگیری از استارتاپهای بدون مجوز از سوی دولت ضروری است

رجب زاده در ادامه بیان داشت: واحد های صنفی تحت پوشش این اتحادیه دارای درجه بندی خاص خود هستند که به ۱-۲-۳ و ممتاز نام گذاری شده اند که با بکاربردن امکاناتی از قبیل لباسشویی های پیشرفته و مواد بهتر و خدمات بیشتر می توانند امتیاز گرفته و درجه بگیرند.

پاسخی بگذارید