تجمع اصناف و بازاريان تهران در مسجد امام خميني(ره) بازار تهران برگزار شد/ بيانيه اصناف و بازاريان در محکوميت اغتشاشات و حرمت شکني ها