اشباع ساخت ‌وساز و مسکن از رکودسازان بازار فولاد/ انتظار نتيجه برجام، کنش گران بازار را به انفعال برده است