لزوم ايجاد بازار مجازي اصناف در کنار کسب و کار سنتي/ مديريت کسب و کار مجازي بايد توسط اتحاديه هاي صنفي و اتاق اصناف صورت پذيرد