گراني کاغذ به دنبال عرضه آن در بورس و ناآشنايي صنف با اين فرايند/ راهکارهايي براي مديريت بازار کاغذ انديشيده شود