آموزش، تحقيق و توسعه از مهم ترين اهداف اتحاديه است/ هيچ مرجعي بالاتر از اتحاديه هاي صنفي براي تاييد اعتبار فعاليت در فضاي مجازي نيست