مسير تامين مسکن مردم نيازمند برنامه ريزي، نظارت و کارشناسي دقيق/ با راه اندازي صنعت ساختمان حداقل نيمي از مشکلات کشور مرتفع مي گردد