آزادسازي صادرات دام بر وضعيت بازار گوشت تاثيرگذار است/ کاهش مصرف گوشت