دستورالعمل نحوه استفاده از تبصره ماده 100 ق.م.م ابلاغ خواهد شد/ مؤديان صنفي صبور باشند