اخبار ویژه

هيچ نگراني براي تامين روغن مورد نياز مردم وجود ندارد/ ستاد تنظيم بازار توزيع روغن بين اصناف سطح شهر را افزايش دهد

قطعه بندي کردن مرغ ممنوع است/ قيمت مرغ براي مصرف کننده 20 هزار و400 تومان است

فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي نبايد به تخريب و نابودي عده اي منجر شود/ اعضاي صنف ملزم به اخذ و ارايه فاکتور هستند

اخبار بایگانی | اتاق اصناف تهران

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15